vineri, 7 octombrie 2011

Asigurari

Asigurari online usor de realizat si eficient. Timpul dumneavoatra este important pentru noi, de aceea acum puteti sa alegeti cea mai buna oferta de asigurare online. Am pregatit cea mai bune alegeri, precum asigurarea RCA, asigurarea Casco,asigurarea obligatorie de locuinte, asigurari medicale, asigurare de viata.

Asigurarea RCA, asigurarea Casco,asigurarea obligatorie de locuinte, asigurari medicale, asigurare de viata sunt acum si online. Puteti realiza o asigura online rapid si eficient alegand cea mai buna oferta. Asigurarile online sunt o metoda potrivita potrivita pentru dumneavoastra fiind usor de realizat la doar un click distanta.

luni, 25 aprilie 2011

Traduceri legalizate bucuresti

Pentru ei viaţa mea. E doar o chestiune de timp, dar aş vrea ca acest timp să fie cît mai lung cu putinţă. Ştiţi, eu am adunat şi am publicat unele materiale foarte interesante, rezultatul muncii mele de o viaţă. Mi-ar plă-cea să pot să-mi închei munca".
Vorbea simplu, cu oarecare grandilocvenţă pe care traduceri legalizate nu puteam sâ n-o admir. I-am spus că vom lua toate precauî.iile, dar el n-a dat atenţie cuvintelor mele.
.,într-o zi, mai devreme ori mai tîrziu, mă vor prinde, a repetat el. Cînd ziua aceea va veni. nu trebuie să vă faceti reproşun Nu mă îndoiesc că veţi face tot ce vă stă în pu-tinţă".
Apoi a început să-mi înşire planurile sale care erau cît se poate de simple. Şi-a propus să-şi cumpere o căsută la ţarâ :unde ar fi pu-tut să trăiascâ linisiit şi sâ-şi continue munca. A ales pentru asta un sat în Somerset, King's Gnaton, cam la zece kilometri de calea fe-rată ce nu era atins de civilizaţie. A cumpărat o căsută splendidă. i-a adus uneie modificări şi îmbunătăţiri şi s-a stabilit acolo foarte mulţumit. în casa lui locuiau : nepoata sa, Greta, traduceri autorizate secretarul său. o bătrină servitoare din Germania care il slujise- cu credinţâ aproape patruzeci de ani 'şi un servitor foarte îndemînatic pentru curte şi grădină, care era din King's Gnaton.
—    Cei patru suapecţi, a zis încet dr. Lloyd.
—    Exact. Patru si    . Atît şi nimic mai mult. Timp de cinci iuni viaia a decurs paşnic la King's Gnalon, pînă cînd s-a în-tîmplat nenorocirea. înţr-o dimineaţă dr, Ro-sen s-a prăbuşit de pe scâri gi i-an găsit m după o jumătate de o-a. Cînd a avut ajciden-tulr Gertrud era in bucâtărie, cu u.şa închisă, şi n-a auzit nimic — cel puţin aşa susţinca ea. Frăulein Greta era în gră,dină ocupată cu plantatul flcriior. cum spusese chiar ea. Gră-dinarul Dobbs era în seră. unde tocmai îşi lua gustarea de la ora unsprezece, după cum zicea el.' SecrecaruJ |.; p'iaibaie. dcci nu putea să spună o vo' bă c    intini-plate. Nici unul nu avea un aiibi şi nu traduceri legalizate puti corobora pov sa cu a    J e sigur : nimeni ciin ai'arâ n-ar fi puiut face lucrul acesta, penlru că i.n străi-n, în sat, n-ar fi trecut neobservat. Ambele uşi. din £uţă şi din spate, erau închi ?, ficcare dintre ai ca-sei avea ,cheia lui. Cu.m vcdel.i, lucrurile sînt împotriva celor palru, Fiecare pare să fie din-colo de orice bănuială. Greta era fiica unicu-lui său frate ; Gertrud îl slujise cu credinţâ timp de patruzeci de ani ; Dobbs nu ieşjse ni-

Foraje puturi

E o poveste lungă, dar... sînt sigur că nu avem nici o şansă să găsim pe cineva vi-novat, ar fi neîntemeiat. Dar există o altă faţă a lucrurilor despre care aş vrea sâ vor-besc. Vedeţi, sînt patru oameni care i-ar fi putut juca aceâstă festă bătrînului. Numai unul foraje puturi dintre ei e vinovat, iar ceilalţi trei au mîinile curate. Dar, chiar dacă adevărul ar ieşi la lumină, 'toţi trei ar rămîne acoperiţi de o umbră de suspiciune.
—    Ar fi bine să ne spuneţi toată istoria, a zis doamna Bantry.
—    Nu vreau s-o 'lungesc prea mult. dar nu pot trece peste începutul acestei poveşti. E vorba despre o afacere legată de o organi-zaţie germană secretă — Schwarze Hand — ceva asemănător cu organizaţia teroristă ita-liană, Camorra *. Contrabandişti şi terorişti. A apărut imediat după primul război şi luase mare amploare. Mulţi oameni au fost victi-mele acestei organizaţii. Autorităţile n-au re-
* Camorra — organizaţie teroristă secretă italia-na. î.şi are originile în Neapole, în anii 1830. Ope-raţiunile sale au iwais activităţi criminale de dife-rite f<'luri, ca jafuri, şantaje, tîlhării la drumul mare. La sfîrşitul anilor 1840, Camorra a cucerit o mare putere politicâ, dar apoi a pierdut terenul. în 1911, guvernul italian i-a aplicat o lovitură puter-nieâ. Totuşi, organizaţiâ  nu este încă lichidată.
uşit sâ intre în legătură cu ei pentru că îşi păstrau cu străşnicie secretele, a fost impo-sibil să găsească printre ei un trădător. în Anglia nu s-a auzit nimic despre această or-ganizaţie, dar în Germania a avut urmări groaznice. Pînă la urmă au fost descopenţi şi obligaţi să se împrăştie, graţie efortului unui bărbat, 'doctorul Rosen, care era pe atunci o figură bine cunoscută în şervieiul secret El a devenit membru al organizaţiei, a pătruns în cele mai secrete foraje puturi apa cercuri şi a fost cel care a contribuit la prăbuşirea lor. în urma aces-tui fapt, era mai înţelept să plece din Ger-mania, o vreme, pentru că se găsea chiar sub ochii lor. A venit în Anglia, adusese şi reco-mandări de la poliţia din Berlin. Chiar eu am avut o întrevedere personală cu el Era descurajat şi resemnat, nu se îndoia de ceea ce îl aştepta. „Mă vor găsi, Sir Henry. fără îndoială". Era un bărbat impunător, cu un cap frumos, o voce profundă, uşor guturală, care îi trăda originea.
„Totul e dinainte prevăzut, dar nu-i nimic, eu mă aştept la orice. Mi-am asumat acest risc atunci cînd m-am vîrît în afacere. Am făcut tot ce am foraje  putut. Organizaţia nu se va mai reface niciodată, dar mutţi dintre mem-brii ei sînt în libertate şi singura revanşă ar

Traducator araba

Eu nu înţeleg, a spus Jane Helier. — Eu   înţeleg,   a zis   Miss   Marple.   Cînd •   doamna Trent a observat că-i lipsea o jumă-tate de coroană din poşetă, cea suspectată a fost femeiade serviciu. doamna Arthur. So-ţii Trent erau convinşi că ea a fost, dar fiind oameni curnsecade şi ştiind   că are  o familie mare şi că soţul ei era beţiv, n-au făcut mare scandal din asta. Dar s-au purtat altfel cu ea de atunci, n-au mai lăsat-o   singură   în casă cînd erau traduceri araba plecaţi, ceea ce o făcea să fie foarte nedumerită ; şi alţii au început să aibă o re-zervă faţă de ea. Şi deodată au descoperit că vinovată era guvernanta, doamna Trent o vă-zuse în oglindă prin uşa întredeschisa. Noro-cul, mai bine zis providenta. Iată ce vrea Sir Henry să spunâ, Multi cred că   cel mai   con-damnabil lucru e să fure cineva bani, asta se vede şi în povestirile cu# detectivi ! Dar pen-tru doamna Arthur adevărul .era o problemă de viaţă şi de moarte, traduceri autorizate araba ea nu era vinovată cu nimic. Asta voiaţi să spuneti, Sir Henry, nu-i aşa ?
A— Miss Marple. aţi ghicit exact ceea ce vo-iam să spun. Menajera despre care vorbiti a avut noroc, nevinovăţia ei a ieşit la iveală. Dar multi oameni trăiesc toată viaţa sub apă-

sarea unei suspiciuni care   in realitate nu se bazează pe nimic.
—    Vă gîndiţi la o anumită întîmplare ?, Sir Henry, a întrebat doamna Bantry insinu-ant.
—    La drept vorbind, mă gîndesc la un caz foarte ciudat. E un caz în care presupun că s-a comis o crimă, dar n-am nici 'o şansă să o dovedesc vreodată.
—    Bănuiesc că e vorba de otrăvire, a şop-tit Jane, ceva care e foarte greu de descope-rit.
Dr. Lloyd se foia pe scaun. Sir Henry a dat din cap :
—    Nu, scumpă doamnă, nu e vorba de să-geata otrăvită traducator araba a indienilor din America de Sud. Aş fi dorit să fie aşa ceva. E mult mai prozaic şi nu-i nici o speranţă să descoperim făptaşul. Un bătrîn a căzut 'din capul scări-lor şi şi-a frînt gîtul ; unul din acele regre-tabile accidente care se întîmplă zilnic.
—    Dar ce s-a întîmplat în realitate ?
—    Cine poate şti ? Sir Henry a ridicat din umeri. Să-1 fi împins cineva ? O sfoară în-tinsă chiar în capul scărilor şi luată apoi cu mare grijă ? Nu vom traduceri araba romana putea şti niciodată.
—    Dumneavoastră nu crede^i că a fost un accident ? De ce ?, a întrebat doctorul.

Scoala de soferi

Şi care alcătuiesc doar un mic procentaj faţă de cele petrecute în întreaga lume, a zis dr. Lloyd.
—    Asta cam aşa este. Sutele de crime re-zoîvate şi sutele de făptaşi pedepsiţi rareori sînt trîmbiţate în ziare. Dar nu despre asta vorbeam. Cînd vorbim de c'rime nedescope-rite şi nepedepsite, avem în vedere două lu-cruri total diferite. în prima categorie intră toate crimele despre care Scotland Yardul n-a auzit niciodată şi nimeni nu ştie că s-au întîmplat.
—    Cred că nu sînt prea multe de felul acesta, a zis doamna Bantry.
—    Nu sînt ?
—    Sir Henry, doar nu vreţi să spuneţi că sînt atît de multe ?
—    Cred că trebuie să fie un număr foarte mare de astfel de cazuri, a zis Miss Marple gînditoare.
Bătrîna domnişoară, de modă veche. cu un farmec aparte, cu un aer imperturbabil,a spus acest lucru pe un ton cît se poate de calm.
—    Draga mea Miss Marple, a zis colonelul Bantry.
—    Bineînţeles, a zis aceasta, o bună parte dintre oameni sînt proşti şi se dau în vileag, dar o mare parte nu sînt proşti şi te   cutremuri cînd te scoala de soferi gîndeşti ce pot înfăptui dacă nu au puternice principii morale.
—    Da, a zis Sir Henry, sînt mulţi isteţi. Adeseori, cînd o crimă e descoperită datorită faptului că ai lucrat prost, îţi zici tot timpul : dacă nu mi-ar fi scăpat asta, nimeni n-ar fi ştiut niciodată.
—    Da, e într-adevăr ceva serios, Clithe-ring, a zis colonelul Bantry. Chiar foarte se-rios !
—    Aşa crezi ?
—    Ce vrei să spui ? Sigur că e ceva foarte serios.
—    Spuneţi că rămîn crime nepedepsite, dar oare aşa să fie ? Nepedepsite de lege se poate, dar cauza şi efectul lucrează în afara legii. Credeţi că după faptă urmează răsplată. A spune lucrul acesta e o nerozie, după păre-rea mea, lucrurile nu stau chiar aşa.
—    Se poate, se poate, a zis colonelul Ban-try, dar asta nu schimbă gravitatea proble-mei. A făcut o pauză. "
Sir Henry Clithering a zîmbit.
—    Nouăzeci şi nouă la sută dintre oameni gîndesc, fără îndoială, ca dumneavoastră. Dar dumneavoastră nu ştiţi că cel mai important e să dovedeşti nevinovăţia, nu vina. La lucrul acesta nu se gîndeşte nimeni.

Firma de contabilitate

O alegere deloc potrivită cu firea uţrei femei.
Apoi vine la noi cu povestca furtului... cu-tia fortată care nu avea nici un rost, după cuin ţi-am spus chiar atunci.
Şi care a fost rezultatul ? Domnul Baker a plătit o grămadă de bani pentru nişte lu-cruri furate. Miniaturile îi vor fi return domnişoarei Penn care le va vinde şi va cîştiga o mie de lire în loc de cinci sutc. Am făcut cîteva cercetâri discrete şi am aflat ciă afacerile nu-i merg prea binc... destul de în-doielnice. Şi mi-am zis : mătuşa şi nepoata sînt amîndouă implicate în această afacere.
—    Atunci nu 1-ai suspectat nici o clipă pc Norton ?
—    Mon ami ! Cu mustata aceea ? Un delincvent este ori perfect ras ori îşi lasâ o mustaţă ca lumea, ca să poată fi eliminată oricînd. Dar ce ocazie pentru isteala mademoiselle Penn... o femeie în vîrstă cu pielea alb-rozalie, cum ne-a apărut nouă ! Dar dacă s> dreaptă, dacă poartă nişte cizme mari, i.>i
schimbă culoarea feţei cu cîteva pete foarte puţin pronunţate şi... ca ultim efect car le încoroneze pe toate celelalte... adaugă citeva fire de par deasupra buzei... Ei. atunci ? .,0 femeie bărbătoasă", spune domnul   Wood şi ,,un bărbat în travesti'' spunem noi doi în acelaşi timp.
—    Chiar ea s-a dus ieri la Charlock Bay ?
—    Poţi fi sigur de asta. După cum îţi amin-teşti că mi-ai spus chiar tu, trenul a plecat de aici la unsprezece şi a ajuns la Charlock Bay la ora două. Trenul de întoarcere se de-plasează mai rapid — cel cu care am venit noi. Părăseşte Charlock Bay la patru şi cinci şi ajunge aici la şase şi cincisprezece. Bine-înţeles că miniaturile nu s-au aflat niciodată în casetă. Aceasta a fost fortată în mod artis-tic încă înainte de a fi împachetată. Made-moiselle Mary trebuia firma de contabilitate doar să găsească nişte fraieri care să cadă în plasa farmecelor ei şi să se erijeze în apărători. Numai că unul din-tre fraieri nu era fraier, ci... Hercule Poirot.
Nu mi-a prea plăcut ce se subînţelegea din afirmaţia lui, aşa că am adăugat repede :
—    Deci cînd spuneai că ajuti o persoană străină mă amăgeai cu bună ştiinţă.
—    Eu nu te amăgesc niciodată, Hastings. Te las doar să te auto-amăgeşti. Mă refeream la domnul Baker Wood, o persoană străină de tărîmurile acestea.
Fata i se întunecă :
—    Ah, cînd mă gîndesc la suprapreţul pe care am fost obligat să-1 plătesc în   mod

Migrene puternice


Acelaşi timp surpriza şi plăcerea de a ne revedea.
  Vă rog, poftiţi înăuntru s-o vedeţi pe mătuşa mea, ne spuse.
Ne conduse într-o cameră din spate. O fe-meie în vîrstă ne ieşi în întîmpinare ; avea părul alb şi semăna ea însăşi cu o miniatură, cu pielea ei alb-rozalie şi ochii albaştri. în jurul umerilor destul de aduşi de bătrîneţe purta un şal dintr-o dantelă veche de o va-loare inestimabilă.
  Să fie chiar marele Poirot în persoană ? întrebă pe un ton scăzut, dar încîntător. Mary mi-a povestit totul. Nu mi-a venit să cred. Şi chiar sînteţi dispus să ne ajutaţi ? Ce ne povăţuiţi să facem ?
Poirot o privi o clipă, apoi se înclina.
  Mademoiselle Penn... efectul este încîntător. Dar cred că ar trebui totuşi să vă lăsaţi să crească mustaţa.
Domnişoara Penn tresări şi se dădu înapoi.
     Ieri nu aţi deschis magazinul, nu-i aşa ?
     Dimineată am fost aici. Mai tîrziu m-a apucat o migrenă şi m-am dus direct acasă.
     Nu acasă, mademoiselle. Ca să vă însă-nătoşiti, v-ati gîndit să schimbaţi putin aerul, nu-i aşa ? Se pare că aerul din Charlock Bay e foarţe întăritor.
Mă luă de brat şi mă conduse spre uşă. Acolo se opri şi vorbi peste umăr.
   Sper că vă dati seama, ştiu tot. Această mică... farsă... trebuie să înceteze.
în tonul lui se simţea o amenintare. Cu fata albă ca varul, domnişoara Penn încuviintă fără să scoată o vorbă. Poirot se întoarse spre fată :
   Mademoiselle, spuse el gratios, sînteti tînără şi fermecătoare. Dar participarea dumneavoastră la o asemenea afacere neînsemnată vă va face ca tinereţea şi farmecul să dispară în dosul gratiilor... şi eu, Hercule Poirot, vă declar că ar fi mare păcat !
Apoi ieşi în stradă. L-am urmat complet dezorientat.
   De la bun început, mon ami, m-a interesat. Cînd tînărul şi-a cumpărat un bilet doar pentru Monkhampton am văzut-o pe fată cum şi-a aţintit privirea asupra lui. Adică de ce ? Doar nu era tipul care să atragă atenţia unei femei prin simpla lui prezenţă fizică.
Cind am pornit cu autocarul, am avut sentimentul că ceva se va întîmpla. Cine 1-a văzut pe tînăr umblînd la bagaje ? Mademoiselle, nimeni altcineva decît mademoiselle, şi aminteşte-ti că ea şi-a ales acel loc... cu fata spre

Masina rapida

Mod satisfăcâtor, aşa că ne puteam întoarce şi noi la Ebermouth oricînd doream.
—    De data asta însă. mon ami, nu mai luăm maşina ; ne întoarcem pe calea feratâ.
—    Ţi-e teamă să nu-ţi golească cineva bu-zunarele sau să nu dai iar peste vreo cuco-niţă nefericită ?
—    Ambele lucruri mi se pot întîmpla şi în tren, Hastings. Nu. mă grăbesc doar să ne in-toarcem la Ebermouth pentru a ne continua investigatiile asupra cazului nostru.
—    Cazul nostru ?
—    Desigur, mon ami. Mademoiselle Durrant a apelat la mine să o ajut. Faptul că acum problema se află în mîinile poliţiei nu înseamnă că eu mă pot spăla pe mîini. Am venit aici să-i fac un serviciu unui prieten vechi, dar nu doresc să se spună vreodată că Hercule Poirot a părăsit un străin aflat lanecaz !
Şi se ridică maiestuos de pe scaun.
—    Mi se pare că te-a interesat încă dina-inte, am remarcat eu cu fineţe. La oficiul de voiaj, cînd 1-ai zărit prima oară pe tînărul acela, deşi nu-mi pot imagina ce ţi-o fi atras atenţia la el.
—    Cum nu ştii, Hastings ? Mă mir. Mde, în cazul acesta o să rămînă micul meu^tecret.
înainte de plecare am avut o scurtâ convor-bire cu inspectorul de poliţie care se ocupa de acest caz. il interogase pe Norton şi i-a spus lui Poirot că nu i-a plăcut defel comportarea tînărului. Vociferase, negase şi pe deasupra se şi contrazisese în ce spusc
—    Dar cum i-a reuşit trucul hoţului pîn la urmâ, nu ştiu. mărturisi inspectorul. S-ar putea să-i fi dat mari'a unui complice care a dispărut cu vreo maşină rapidă. Dar asta e doar teorie. Trebuie sâ gâsim maşina şi compiiceie şi în felul acesta să clarificăm lucrurile.
Poirot încuviinţâ gînditor.
—    Crezi că aşa s-a intîmplat ? 1-am intre-bat, în timp ce ne ocupam locurile în trehi
—    Nu. mon ami, nu aşa s-au petrecut lu-crurile. Hoţul a lucrat mult mai inteligent decit cr<
—    Şi nu vrei să-mi spui şi rnie cum ?
—    Incâ nu. Ştii... e o slăbiciune de-a mea... îmi piace să păstrez secretul pîna la sfîrşit.
—    Şi sfîrşitul va veni curînd ?
—    Foarte curînd.
Am ajuns la Ebermouth puţin dupâ ora şase şi Poiiot s-a dus \inta ia magazinul ..Elizabeth Penn'. Era închis. dar Poirot a sunat şi Mary însăşi a venit să deschidă, faţa ei trâdînd în

Profetie

Poirot, în fine, să vină să-i pună lui asemenea întrebări ?
—    Nu vă mai pun nici o altă întrebare, monsieur, decît un singur lucru. Să-mi de-scrieţi femeia care a venit cu miniaturile. Nu era cumva tînără şi frumoasă ?
—    Nu, domnule, nici vorbă. O femeie înaltă, între două vîrste, cu părul argintiu, faţa pătată şi chiar o mustaţă care abia îi mi-jea. O sirenă ? Doamne fereşte !
—    Poirot ! am exclamat eu în timp ce ne îndepărtam. Mustaţă ! Ai auzit ?
—    Mulţumesc, Hastings, aud destul de bine.
—    Dar ce om neplăcut !
—    Intr-adevăr, nu prea manierat.
—    Păi eu zic că n-ar strica să punem mîna pe hot, am remarcat. Acum putem să-1 şi identificăm.
—    Cît de naiv po^i fi, Hastings ! Nu ai au-zit că există şi alibiuri ?
—    Crezi că hoţul are vreun alibi ? Poirot răspunse pe neaşteptate :
—    Sper din toată inima.
—    Problema ta, i-am spus, e că îţi plac lu-crurile complicate.
—    Aşa este, mon ami. Nu-mi place... cum să spun ?... pasărea care stă pe loc.
Profeţia lui Poirot se adeveri întru totui. Tovarăşul nostru de drum în costum maro se dovedi a fi un oarecare domn Norton Kane. Se dusese direct la hotelul „George" din Monkhampton şi îşi petrecuse acolo toată după-amiaza. Singura dovadă împotriva lui era aceea a domnişoarei Durrant care decla-rase că 1-ar fi văzut scoţîndu-şi bagajul din autocar în timpul prînzului.
— Ceea ce, în sine, nu este deloc un act necurat, spuse Poirot cu aer meditativ.
După această remarcă se cui'undă în tăcerc şi refuză să mai discute chestiunea, spunîn-du-mi, la insistenţele mele, că se gîndeşte la mustăţi în general şi că ar fi fost bine să i'ac şi eu acelaşi lucru.
Am descoperit însă că îl rugasc pe Joseph Aarons, cu care îşi petrecuse seara, să-' dea toate detaliile posibile despre domnul Baker Wood. De vreme ce locuiau la acelaşi hotel, exista posibilitatea de a ciuguli ceva infor-maţii. Ce o fi aflat Poirot, nu ştiu, căci nu a binevoit să-mi spună.
După cîteva discuţii avute la poliţie, Mary Durrant s-a întors la Ebermouth cu trenul de dimineaţă. Noi am luat prînzul cu Joseph Aarons şi după masă Poirot m-a anunţat că a  rezoîvat   chestiunea   impresarului   într-un

marți, 8 februarie 2011

Sunday Mutters.

Compulsion ::
Spiritual ::
Spray ::
Compatibility ::
Pursuit ::
Fake ::
Mobile ::
Ceremony ::
Ribbons ::
Mozart ::


***PLEASE MUTTER IN THE COMMENTS BEFORE READING MINE!!***

Compulsion :: obsession
Spiritual :: crisis
Spray :: paint
Compatibility :: test
Pursuit :: of happiness
Fake :: fur
Mobile :: phone
Ceremony :: stand on
Ribbons :: hair
Mozart :: composer

A kiss is still a kiss.

Big kerfuffle over some high school yearbook photo in Joisey that showed two guys getting their smooch on. Someone blacked it out so as not to "offend" parents, but others got offended because of that yada yada apology whatever. SOP. But I hope I'm not the only one to puzzle over this: "the yearbook is filled with pictures of heterosexual couples kissing."

WHY? Why have public schools gotten into the business of helping our kids hook up? Yes, it'll happen anyway, sure, but whose bright idea was it that the schools should encourage it with dances, voting on "hottest date," yearbooks stuffed with smoochy photos, etc.?

Gay or straight, romance shouldn't be the fourth R.

Lunchtime funny.

I've been looking through old posts for ideas and whatnot and ran across this. Some of my long-time readers may be amused. Please note that Gerry commented THREE YEARS after the post went up.

Sometimes it seems that everything on the intertubes has happened simultaneously. One second ago, last week, 2004 -- what's the difference really? Or it could be the new drugs I'm taking. ~shrug~

Eye candy.

Now that sugary treats and fatty snacks are being banished everywhere from Playland Amusement Park's vending machines to the local school cafeteria, candy - the unhealthy confection that has become public enemy No. 1 in the fight against childhood obesity - has taken up residence in a safe enough place: the halls of museums where visitors can look but not partake.

"I WANT Candy: The Sweet Stuff in American Art," a new exhibit at the Hudson River Museum in Yonkers, puts the forbidden confections front and center with oil paintings, watercolors and sculptures of candies, cakes and doughnuts. The exhibit runs through Sept. 2 and features, appropriately enough, a contemporary Marie Antoinette of "Let them eat cake" fame in a delicious oil painting by Will Cotton called "Candy Curls." [Source link.]