luni, 25 aprilie 2011

Traduceri legalizate bucuresti

Pentru ei viaţa mea. E doar o chestiune de timp, dar aş vrea ca acest timp să fie cît mai lung cu putinţă. Ştiţi, eu am adunat şi am publicat unele materiale foarte interesante, rezultatul muncii mele de o viaţă. Mi-ar plă-cea să pot să-mi închei munca".
Vorbea simplu, cu oarecare grandilocvenţă pe care traduceri legalizate nu puteam sâ n-o admir. I-am spus că vom lua toate precauî.iile, dar el n-a dat atenţie cuvintelor mele.
.,într-o zi, mai devreme ori mai tîrziu, mă vor prinde, a repetat el. Cînd ziua aceea va veni. nu trebuie să vă faceti reproşun Nu mă îndoiesc că veţi face tot ce vă stă în pu-tinţă".
Apoi a început să-mi înşire planurile sale care erau cît se poate de simple. Şi-a propus să-şi cumpere o căsută la ţarâ :unde ar fi pu-tut să trăiascâ linisiit şi sâ-şi continue munca. A ales pentru asta un sat în Somerset, King's Gnaton, cam la zece kilometri de calea fe-rată ce nu era atins de civilizaţie. A cumpărat o căsută splendidă. i-a adus uneie modificări şi îmbunătăţiri şi s-a stabilit acolo foarte mulţumit. în casa lui locuiau : nepoata sa, Greta, traduceri autorizate secretarul său. o bătrină servitoare din Germania care il slujise- cu credinţâ aproape patruzeci de ani 'şi un servitor foarte îndemînatic pentru curte şi grădină, care era din King's Gnaton.
—    Cei patru suapecţi, a zis încet dr. Lloyd.
—    Exact. Patru si    . Atît şi nimic mai mult. Timp de cinci iuni viaia a decurs paşnic la King's Gnalon, pînă cînd s-a în-tîmplat nenorocirea. înţr-o dimineaţă dr, Ro-sen s-a prăbuşit de pe scâri gi i-an găsit m după o jumătate de o-a. Cînd a avut ajciden-tulr Gertrud era in bucâtărie, cu u.şa închisă, şi n-a auzit nimic — cel puţin aşa susţinca ea. Frăulein Greta era în gră,dină ocupată cu plantatul flcriior. cum spusese chiar ea. Gră-dinarul Dobbs era în seră. unde tocmai îşi lua gustarea de la ora unsprezece, după cum zicea el.' SecrecaruJ |.; p'iaibaie. dcci nu putea să spună o vo' bă c    intini-plate. Nici unul nu avea un aiibi şi nu traduceri legalizate puti corobora pov sa cu a    J e sigur : nimeni ciin ai'arâ n-ar fi puiut face lucrul acesta, penlru că i.n străi-n, în sat, n-ar fi trecut neobservat. Ambele uşi. din £uţă şi din spate, erau închi ?, ficcare dintre ai ca-sei avea ,cheia lui. Cu.m vcdel.i, lucrurile sînt împotriva celor palru, Fiecare pare să fie din-colo de orice bănuială. Greta era fiica unicu-lui său frate ; Gertrud îl slujise cu credinţâ timp de patruzeci de ani ; Dobbs nu ieşjse ni-